Posts

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс) Приложение № 21-ЕП ДО ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ................................................................................... (държава)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)

от ………………………………………………..........……….…......, ЕГН..........................,
(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта) лична карта/паспорт/военна карта № ……………, издадена от …………… на ………………..
.............................................................................................................................................................
(място и адрес на пребиваване в съответната държава, пощенски код) постоянен адрес в Република България ...........................................…