Posts

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс) Приложение № 21-ЕП   ДО ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ...................................................................................                                (държава) ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс) от ………………………………………………..........……….…......, ЕГН.........................., (собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)   лична карта/паспорт/военна карта № ……………, издадена от …………… на ……………….. ............................................................................................................................................................. (място и адрес на пребиваване в съответната държава,